Kredyty

Polityka inwestycyjna Nordea


Założenia polityki inwestycyjnej Nordea OFE:

  • dążenie do jak najwyższej rentowności dokonywanych lokat przy zachowaniu bezpieczeństwa powierzonych środków
  • długoterminowa maksymalizacja osiąganej stopy zwrotu przy określonym akceptowalnym poziomie ryzyka
  • osiągnięcie w długim okresie stopy zwrotu wyższej, niż średnia na rynku
  • inwestowanie w najbardziej płynne i niedowartościowane instrumenty finansowe