Kredyty

Polityka inwestycyjna


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • zróżnicowane inwestycje i zaangażowanie środków członków funduszu we wszystkie  instrumenty dopuszczone prawem, w tym: bony skarbowe, obligacje skarbowe, akcje, obligacje przedsiębiorstw i gmin, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bankowe papiery wartościowe, pozostałe papiery dłużne, a także depozyty na rynku pieniężnym w zmiennych proporcjach w zależności od sytuacji na rynku i obrazu krzywej dochodowości.