Kredyty

Polityka inwestycyjna Generali


Główne założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • dążenie do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa powierzonych środków przy jak najwyższej rentowności dokonywanych lokat
  • minimalizacja ryzyka
  • utrzymanie odpowiedniej dywersyfikacji ilościowej i sektorowej portfela, poprzez oparcie decyzji inwestycyjnej na dokładnej analizie sytuacji fundamentalnej spółek