Kredyty

Polityka inwestycyjna Aegon


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i rentowności powierzonych przez Klientów środków
  • maksymalizacja zysków oraz dywersyfikacja i ograniczenie ryzyk
  • rozbudowa portfela lokat Funduszu o aktywa zagraniczne