Kredyty

Polityka inwestycyjna Allianz


Założenia polityki inwestycyjnej Funduszu:

  • stabilny wzrost wartości aktywów netto, osiągany poprzez wzrost wartości dokonywanych lokat
  • poszukiwanie możliwości inwestycyjnych w instrumentach emitentów innych niż Skarb Państwa
  • maksymalizacja wartości jednostki rozrachunkowej
  • utrzymywanie niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Kontrola będzie egzekwowana poprzez odpowiedni dobór proporcji zaangażowania aktywów Funduszu w instrumenty akcyjne w stosunku do instrumentów dłużnych, czyli tzw. poziom alokacji