Kredyty

Polityka inwestycyjna PKO PB Bankowy


Główne założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • dążenie do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji, przy zapewnieniu odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłat środków Członkom, uprawnionym do nich na podstawie przepisów prawa
  • osiągnięcie średniej rocznej stopy zwrotu wyższej od stopy zwrotu z inwestycji w długoterminowe skarbowe papiery dłużne oraz osiągnięcie wartości jednostki rozrachunkowej PKO BP Bankowego OFE powyżej średniej dla wszystkich otwartych funduszy emerytalnych