Kredyty

Polityka inwestycyjna Aviva


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • osiągnięcie maksymalnego bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat
  • zapewnienie satysfakcjonującej realnej stopy zwrotu przy ograniczaniu ryzyka inwestycji poprzez staranną selekcję aktywów i właściwą dywersyfikację portfela