Kredyty

Polityka inwestycyjna Amplico


Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

  • dążenie do osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa powierzonych
    środków
  • maksymalna rentowność dokonywanych lokat
  • osiągnięcie stabilnego wzrostu wartości jednostki rozrachunkowej Funduszu, poprzez optymalne zmiany poziomu zaangażowania środków w poszczególne klasy aktywów