Kredyty

Szkoda osobowa


Znajdziecie tu Państwo ogólne informacje dotyczące świadczeń za szkody osobowe, jakie zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić w przypadku zgłoszenia roszczeń z odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. 

Wyróżniamy dwa rodzaje roszczeń w jakich zakład ubezpieczeń jest zobowiązany spełnić świadczenie, które związane są z odszkodowaniami za szkody na osobie.

Są to następujące roszczenia:

 • osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała – świadczenia wypłacane poszkodowanemu
 • śmierć poszkodowanego – świadczenia wypłacane osobom bliskim zmarłego.

Kodeksowe pojecie szkody osobowej swym zakresem obejmuje:

I. Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia (art.444,447,449)
II. Następstwo śmierci poszkodowanego art. 446
III. Umyślne naruszenia dóbr osobistych 448
IV. Zadośćuczynienie pieniężne za szkody niematerialne 445

Art. 444 §1 k.c. informuje poszkodowanego, ze ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. Mamy prawo do zwrotu poniesionych strat za następujące wydatki:

 • koszty zakupów leków
 • koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji
 • koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych
 • koszty konsultacji u wybitnych specjalistów
 • koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych
 • koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia
 • koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez
 • koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu
 • koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu

Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo zażądać ich pokrycia z góry.

Wystarczy tylko, że poszkodowany uprawdopodobni wystąpienie kosztów, poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń i może zwrócić się do sprawcy szkody o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry.