Kredyty

Zadośćuczynienie


Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym, mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego. 

Roszczenie tego typu znajduje szerokie uzasadnienie w przepisie art. 445 §1 K.c. w związku z art. 444 K.c. odszkodowanie w formie zadośćuczynienia realizowane jest przez wypłatę kwoty pieniężnej.

Przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w każdym indywidualnym przypadku powinny być uwzględnione wszelkie zachodzące okoliczności, mające wpływ na rozmiar doznanej szkody niemajątkowej a zwłaszcza stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych (pobyty w szpitalach, bolesność zabiegów, dokonywane operacje, leczenie sanatoryjne itp.), trwałość skutków wypadku (kalectwo, oszpecenie, bezradność życiowa, poczucie nieprzydatności), prognozy na przyszłość (polepszenie lub pogorszenie się stanu zdrowia), wiek poszkodowanego (zwykle kalectwo dla dziecka jest większą krzywdą), niemożność prowadzenia normalnego życia, w tym zawodowego, uprawiania np. sportów, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, utratę kontaktów towarzyskich itp.

Czego możemy dochodzić:

 • zaliczka na poczet kosztów leczenia
 • zwrot udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatne wizyty lekarskie, koszty pobytu w sanatorium, koszty opieki drugiej osoby – jeśli ta była konieczna
 • koszty koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych
 • zwrot utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących
 • zwrot zniszczonej odzieży w wypadku i innych przedmiotów – rachunki, zniszczone przedmioty, odzież, oświadczenia.

Niezbędne dokumenty dla ubezpieczyciela:

Śmierć dziecka:

 • opis zainteresowań
 • wyniki w nauce
 • opinia wychowawcy, dyrektora szkoły
 • wiek
 • plany na przyszłość
 • dyplomy, osiągnięcia

Śmierć rodzica, współmałżonka:

 • opis sytuacji materialnej rodziny za życia i po śmierci współmałżonka
 • liczba wspólnie wychowywanych dzieci
 • utrudnienie życia codziennego

Jeżeli istnieje ryzyko, że poszkodowany umrze przed uzyskaniem odszkodowania, skierujemy pozew do sądu, roszczenie dotyczące zadośćuczynienia przejdzie na spadkobierców.