Kredyty

Renta


Wyróżniamy następujące rodzaje rent:

Renta dla wyrównania szkód o charakterze trwałym

Renta na zwiększone potrzeby. art. 444 §2 k.c
Po wypadku zwiększają sie potrzeby, najczęściej są one związane z opieka nad poszkodowanym czy wydatkami na leczenie. Do pokrycia wszelkich tego typu kosztów jest zobowiązany sprawca szkody,
a dokładnie zakład ubezpieczeń w którym sprawca posiada polisę OC.

Renta z tytułu utraconego dochodu Art. 361 §1 i 2 k.c.
Aby roszczenie o rentę było zasadne musza zostać spełnione dwie przesłanki.
Po pierwsze musi zostać stwierdzone, ze poszkodowany całkowicie lub częściowo utrącił zdolność do pracy zarobkowej.
Po drugie utrata musi generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Sprawca szkody będzie świadczył rentę tylko do tej części utraconego dochodu, jaka jest następstwem obrażeń powypadkowych.

Renta płatna w następstwie śmierci poszkodowanego (alimentacyjna) art. 446§ 1,2,3 k.c
W momencie śmierci poszkodowanego o tego typu rentę mogą zwrócić sie do ubezpieczyciela sprawcy osoby, którym zmarły dostarczał środków do życia. Należą do nich przede wszystkim dzieci, wychowankowie zmarłego, oraz w niektórych wypadkach jego małżonek czy konkubent, a także inne bliskie osoby utrzymywane przez poszkodowanego.

Jednorazowe odszkodowanie – kapitalizacja renty art. 447
Poszkodowany ma prawo zażądać od sądu przyznania mu zamiast renty jednorazowego odszkodowanie. Jest ono najczęściej stosowane w przypadku gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.