Kredyty

Likwidacja szkody z AC


W jakim czasie powinna być zlikwidowana szkoda z AC ? 

Większość zakładów ubezpieczeń określa termin wypłaty odszkodowania w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z reguły zapisy dotyczące terminu wypłaty odszkodowania są powieleniem przepisów zawartych w artykule 817 kodeksu cywilnego. Spotkać można następujące zapisy:

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, jeżeli w wyżej określonym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania zakład ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ponadto, jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie w wyżej wymienionych terminach, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty odszkodowania.

W przypadku kradzieży pojazdu wymagane jest przekazanie:
decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
cesji praw do skradzionego pojazdu,
dokumentacji dotyczącej pochodzenia pojazdu (jeżeli taką posiadasz),
faktury za zakup pojazdu lub umowy kupna pojazdu,
postanowienia o umorzeniu dochodzenia (jeżeli wprost wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia),

Pamiętaj!

To Twoje pieniądze i Ty musisz zrobić wszystko, aby dostarczyć wymagane dokumenty, pracownik zakładu ubezpieczeń, nie będzie Cię w nieskończoność prosił o udokumentowanie wartości szkody zadbaj o to, aby w miarę możliwości jak najszybciej dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty, jeżeli przekazujesz dokumenty, poproś o potwierdzenie podpisem oraz datą odbioru.