Kredyty

Roszczenie regresywne


Są sytuację zakład może dochodzić kwoty wypłaconego odszkodowania – prawo regresu.

Regres oznacza roszczenie zwrotne, żądanie zwrotu, zwrotne poszukiwanie. Oznacza uprawnienie do żądania zwrotu całości lub części dokonanej zapłaty.

Na samym wstępie wskazać należy, iż w przeciwieństwie do poprzednich unormowań jest to uprawnienie, a nie obowiązek zwrotu.

Skorzystanie z prawa regresu przez zakład ubezpieczeń prowadzi do obciążenia sprawcy szkody obowiązkiem odszkodowawczym. W takim przypadku obowiązek naprawienia szkody spoczywać będzie na sprawcy szkody, a nie na ubezpieczycielu.

W obowiązkowym ubezpieczeniu OC przysługuje przeciwko ubezpieczającemu/ ubezpieczonemu/ kierującemu pojazdem. Przysługuje ono zatem, zawsze tylko zakładowi ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem, nigdy odwrotnie.

Jeżeli wyrządziłeś szkodę w związku z ruchem pojazdu, roszczenia osób poszkodowanych będą zaspokojone z polisy OC. Jednak w pewnych przypadkach zakład ubezpieczeń, ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconego odszkodowania (roszczenie regresowe zakładu ubezpieczeń). Wynika to z przepisów ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych artykułu 43.

Dotyczy to sytuacji, gdy kierujący pojazdem:

  • wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osoba podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wskazać należy, iż są to przypadki taksatywnie wymienione.
W każdym takim przypadku zakład ubezpieczeń po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym oraz dokonaniu wypłaty odszkodowania może wystąpić o zwrot kwoty wypłaconego odszkodowania. Może też dochodzić kosztów związanych z likwidacją szkody.