Kredyty

Koszty leczenia


Do kosztów związanych z leczeniem, które należne są poszkodowanemu należy zaliczyć:

  • badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne
  • dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia
  • pobyt w placówce służby zdrowia
  • leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniowa
  • zakup lekarstw i środków opatrunkowych