Kredyty

Szkoda całkowita


Szkoda całkowita występuje gdy koszt naprawy przekracza określony próg opłacalności. Najczęściej jest to 70% wartości rynkowej pojazdu. Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie wyliczone jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody i wartością pojazdu w stanie uszkodzonym (po szkodzie). 

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przejąć uszkodzony pojazd?
Niestety, przepisy regulujące warunki ubezpieczenia OC nie nakładają na ubezpieczycieli takiego obowiązku. Poszkodowany może jedynie wnioskować o likwidację szkody z tzw. przejęciem pozostałości pojazdu, ale od zakładu ubezpieczeń zależy czy wyrazi na to zgodę. TU mogą bowiem, na podstawie art. 1a ust.3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz. 62 z późn. zm.) – przejmować i zbywać przedmioty i prawa nabyte w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Jeżeli wypadek powstał z winy innego kierowcy niż poszkodowany, szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy wartość naprawy przekracza 100% wartości samochodu w momencie szkody