Kredyty

Zakres ubezpieczenia


Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną wszelkie szkody w mieniu i na zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy, a w szczególności:

  • uszkodzenie ciała
  • rozstrój zdrowia
  • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia
  • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego
  • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ustalają stosowne przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia OC. W aktualnie obowiązującej regulacji ustawodawca w §13 rozporządzenia wyłączył odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód:

  • na mieniu, wyrządzonych przez kierowcę posiadaczowi pojazdu (W świetle sformułowania powyższego wykluczenia, ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkie szkody w mieniu posiadacza. Wskazane jest tu wiec przywołanie dość częstych przypadków wzajemnego uszkodzenia pojazdów tego samego posiadacza np. zderzenie dwóch autobusów MZK i wykazanie, że odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC w tym przypadku nie istnieje. Szkody powstałe w wyniku takich zdarzeń mogą być powetowane wyłącznie z umów auto-casco)
  • w przewożonym za opłatą bagażu
  • wynikających z utraty gotówki, biżuterii, dokumentów, numizmatów
  • zniszczenia lub skażenia środowiska naturalnego
  • niewielkich – nie przekraczających 50 % najniższego wynagrodzenia tj. 380 PLN