Kredyty

Zakres ochrony ubezpieczenia OC


Po podpisaniu umowy z zakładem ubezpieczeniowym i wpłaceniu pierwszej składki zaczyna obowiązywać ochrona OC. Każdy kierowca ma obowiązek wykupić ten typ ubezpieczenia u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

Wysokości ubezpieczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej są ustalane przez dany zakład, jednak minimalna wartość jest już regulowana przez państwo. Obecnie kształtuje się ona na poziomie 300 tys. euro gdy zachodzi przypadek szkody w mieniu, a 1,5 mln euro na każdego poszkodowanego. Wartości te są obecnie zrównywane do poziomów ustalonych w Unii Europejskiej (1 mln euro w przypadku uszkodzenia mienia, tyle samo na każdego poszkodowanego bądź 5 mln euro na cały wypadek), lecz stopniowo.

Wszystkie umowy, zawarte na ubezpieczenie OC, zapewniają pokrycie szkód związanych z ruchem samochodu, wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, załadowywaniem i rozładowywaniem go, a także w trakcie postoju oraz garażowania. Odszkodowanie jest wypłacane dla poszkodowanego w każdym z tych przypadków, bez względu na to, czy szkodę wyrządzono umyślnie czy też nie. Natomiast istnieją pewne przypadki, kiedy ubezpieczyciel ma prawo wystąpić o regres ubezpieczeniowy do kierującego, czyli zwrot odszkodowania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy kierowca prowadził, będąc pod wpływem alkoholu (lub środków odurzających), umyślnie spowodował wypadek (celowo do niego doprowadził, oprócz przypadków, gdzie popełnił błąd, np. wymuszenie pierwszeństwa), prowadził auto, które wcześniej ukradł lub nie posiadał w chwili prowadzenia pojazdu dokumentów uprawniających go do tego.

Gdy odszkodowanie, jakie otrzymał od zakładu ubezpieczeniowego poszkodowany, jest według niego niewystarczające (szkoda była większa niż suma uzyskana od ubezpieczyciela, a została wypłacona suma gwarancyjna), może on ubiegać się u kierującego pojazdem o zwrócenie dodatkowych kosztów. Taka nadpłata jest różnicą między realnym kosztem wyrządzonej szkody a wartością pokrytą przez ubezpieczyciela. W przypadku zaistnienia dodatkowo konieczności zapłaty regresu ubezpieczeniowego przez kierującego, musi on w takim przypadku najpierw wyrównać zawsze straty, doznane przez osobę poszkodowaną.

Ubezpieczenie nie jest wypłacane w przypadku, gdy kierujący pojazdem uszkodził inny samochód, należący także do niego. Brak ochrony ubezpieczeniowej występuje też w przypadku przewożonych towarów, bagaży, biżuterii, gotówki, itp. W wypadkach objętych ubezpieczeniem OC, odszkodowanie jest wypłacane do 30 dni od momentu zgłoszenia szkody (może to zrobić osoba poszkodowana bądź inna, uprawniona do powiadomienia o szkodzie). Czasami ustalanie szczegółów zdarzenia trwa dłużej, i wtedy ubezpieczyciela obowiązuje z kolei termin 14 dni po ustaleniu okoliczności wypadku, przy czym całkowity czas czynności ubezpieczeniowych nie może przekroczyć 90 dni.