Kredyty

Wyniki finansowe po III kwartale 2012 roku Grupy Kredyt Bank

poleć drukuj

W trzecim kwartale 2012 roku Grupa Kredyt Banku osiągnęła zysk netto w wysokości 110,3 mln zł wobec 62,5 mln zł w II kwartale tego roku.

Główne fakty dla Grupy:

  • Wzrost salda depozytów klientów według stanu na koniec września 2012 roku o 3,5 mld zł (o 13,3%) w stosunku do stanu na koniec września 2011 roku
  • Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec III kwartału 2012 roku ukształtował się na poziomie 97,3% w porównaniu do 98,8% na koniec II kwartału 2012 roku (poprawa o 1,5 p.p.) i 110% na koniec III kwartału 2011 roku (poprawa o 12,7 p.p.)
  • Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,1% na koniec III kwartału 2012 roku (Tier I – 9,4%) vs 12,9% na koniec II kwartału 2012 roku (Tier I – 9,2%) i 12,1% (Tier I – 8,5%) na koniec III kwartału 2011 roku
  • Zysk netto w III kwartale 2012 roku w wysokości 110,3 mln zł w porównaniu do 62,5 mln zł w II kwartale 2012 roku (wzrost o 76,4%). Po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto wyniósł 228,9 mln zł w porównaniu do 282,7 mln zł po trzech kwartałach 2011 roku
  • Spadek kosztów działania banku oraz kosztów ogólnego zarządu w III kwartale 2012 roku o 12,2% w porównaniu do II kwartału 2012 roku.

 

W III kwartale 2012 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 110,3 mln zł w porównaniuz zyskiem netto na poziomie 60,8 mln zł w III kwartale 2011 roku. Pozytywny wpływ na wynik miała m.in. sprzedaż obligacji skarbowych z portfela dostępnych do sprzedaży oraz sprzedaż portfela należności.

Wynik z tytułu odsetek wypracowany w III kwartale 2012 roku ukształtował się na poziomie 205,9 mln zł i był o 31% niższy niż w analogicznym okresie 2011 roku, głównie z powodu wzrostu kosztów odsetkowych od zobowiązań wobec klientów oraz spadku wyniku odsetkowego od papierów wartościowych.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w III kwartale br. wyniósł 82,7 mln zł i był o 4,9% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie z powodu wzrostu przychodów z tytułu działalności kredytowej oraz spadku kosztów opłat z tytułu ubezpieczeń kredytów.

W III kwartale 2012 roku Grupa odnotowała ujemne saldo odpisów netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i pozostałych aktywów oraz rezerw w wysokości 54,2 mln zł w porównaniu do ujemnego salda w III kwartale 2011 roku w wysokości 50,1 mln zł.

W III kwartale 2012 roku koszty osobowe wyniosły 109,6 mln zł, co oznacza spadek w stosunku do III kwartału 2011 roku o 11,2%. Koszty działania Grupy bez kosztów osobowych w III kwartale 2012 roku wyniosły 101,6 mln zł i w porównaniu z III kwartałem 2011 roku ukształtowały się na poziomie niższym o 14,1 mln zł głównie z powodu spadku kosztów promocji i reklamy oraz usług IT.

Wskaźnik koszty do dochodów w omawianym okresie wyniósł 53,6% i spadł z poziomu 67,2% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Obniżenie wskaźnika nastąpiło w wyniku wzrostu dochodów przy jednoczesnym spadku kosztów.

Portfel depozytów klientów na koniec III kwartału 2012 roku wzrósł o 125 mln zł (0,4%) w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2012 roku oraz o 3,5 mld zł (13,3%) w stosunku do stanu na koniec III kwartału 2011 roku.

Wartość należności od klientów brutto na koniec września 2012 roku spadła o 385 mln zł (1,3%) w stosunku do stanu na koniec II kwartału 2012 roku, zaś w porównaniu do stanu na koniec września 2011 roku wzrosła o 102 mln zł (0,3%).

Aktywność biznesowa


Linia biznesowa: Bankowość detaliczna

W III kwartale 2012 roku Kredyt Bank otworzył blisko 30 tys. ROR, z czego ponad 23 tys. nowych Ekstrakont Plus (z oprocentowaniem 7% do 3000 zł) oraz 5,8 tys. nowych Ekstrakont Concerto dla klientów zamożnych. W sumie na koniec III kwartału bank prowadził 714 tys. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Wartość portfela depozytów klientów detalicznych na koniec września 2012 roku w stosunku do stanu na koniec III kwartału 2011 roku wzrosła o prawie 3 mld zł, co było efektem oferowania przez bank nowych produktów oraz efektywnej kampanii marketingowej.

Kontynuowano promocję lokat premiujących długoterminowe oszczędzanie (lokaty rentierskie na 12, 24 i 36 miesięcy). Na przełomie II i III kwartału br. bank prowadził program mający na celu utrzymanie zapadających lokat z dzienną kapitalizacją odsetek.

Na koniec III kwartału br. liczba kont oszczędnościowych wyniosła 732 tys.

W produktach inwestycyjnych w III kwartale 2012 roku wzrost opierał się głównie o bezpieczne produkty strukturyzowane ze 100% ochroną kapitału. W III kwartale bank przeprowadził 12 emisji produktów strukturyzowanych. Jednocześnie osiągnięto wzrost dochodowości funduszy otwartych, dzięki konwersjiz funduszy pieniężnych do bardziej dynamicznych, co wpłynęło przede wszystkim na ponad 50% wzrost aktywów funduszy obligacyjnych.

Bank realizował także kampanię kredytów gotówkowych – w efekcie sprzedano kredyty gotówkowe na łączną kwotę 136 mln zł.


Linia biznesowa: Fabryka Produktów Hipotecznych

W III kwartale 2012 roku wartość umów o kredyt hipoteczny Kredyt Banku wyniosła 208,5 mln zł i była o połowę wyższa niż w II kwartale tego roku. Portfel kredytów hipotecznych Kredyt Banku na koniec września 2012 roku miał wartość 17,5 mld zł, a udział banku w rynku wynosił 5,7% – wg stanu na koniec sierpnia 2012 roku.

Wyższy wolumen sprzedaży wynikał przede wszystkim z relatywnej stabilizacji sytuacji na rynku kredytów hipotecznych po okresie spadku popytu w II kwartale 2012 roku, gdy kredytobiorcy najsilniej odczuli skutki zmniejszenia dostępności kredytów mieszkaniowych.

Mimo że po tym okresie sytuacja uległa poprawie, wolumeny sprzedaży kredytów hipotecznych w III kwartale 2012 roku są poniżej poziomu z początku tego roku (598 mln zł w I kw.), co wiąże się z dalszą dominacją czynników mających negatywny wpływ na rozwój akcji kredytowej w segmencie rynku mieszkaniowego.

Mimo to bank realizuje zakładane plany sprzedaży kredytów hipotecznych. Obecnym priorytetem bankowości hipotecznej Kredyt Banku jest dochodowość sprzedaży i portfela kredytów hipotecznych.

W IV kwartale spodziewany przejściowy wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi wiąże się z perspektywą zakończenia programu „Rodzina na swoim” z końcem 2012 roku.


Linia biznesowa: Bankowość Przedsiębiorstw

Kluczowym elementem napędzającym biznes w Pionie Przedsiębiorstw przez ostatnie dwa lata była akwizycja nowych klientów. W III kwartale 2012 roku pozyskano blisko 500 klientów z segmentu SME oraz blisko 120 klientów korporacyjnych. Od początku roku było to odpowiednio ponad 1,5 tys. klientów w segmencie SME i blisko 0,5 tys. klientów w segmencie korporacyjnym. Oznacz to realizację zakładanych planów w zakresie akwizycji klientów. Wysoka dynamika wpływa na stały wzrost przychodów z portfela nowo pozyskanych klientów – obecnie stanowią one już ponad ¼ przychodów ogółem segmentów MSP i korporacyjnego.

W zakresie akcji kredytowej w segmencie przedsiębiorstw dominuje wyczekiwanie na widoczne już na rynku spowolnienie gospodarcze wynikające z sytuacji makroekonomicznej. Taki stan rzeczy ma bezpośrednie przełożenie na spadek dynamiki przyrostu kredytów. W III kwartale wielkość akcji kredytowej utrzymywała się na poziomie podobnym do II kwartału ub. r. Dynamika salda kredytów dla przedsiębiorstw po trzech kwartałach 2012 roku była zbliżona do dynamiki rynkowej i kształtowała się na poziomie ok. 3% dynamiki rok do roku.

W obszarze depozytów Pion Przedsiębiorstw koncentrował się na pozyskiwaniu nowego salda depozytowego. W III kwartale 2012 roku dynamika salda łącznie w segmencie bankowości przedsiębiorstw wyniosła 4% w stosunku do II kwartału 2012 roku i 10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Głównym obszarem wzrostu przychodów pionu przedsiębiorstw i dynamiki wyników są przychody z tytułu prowizji i opłat oraz realizowana sprzedaż krzyżowa produktów treasury, trade i cash management.

W III kwartale 2012 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku, w zakresie prowizji i opłat odnotowano dynamikę przekraczającą 116% w segmencie SME oraz prawie 140% w segmencie klientów korporacyjnych (w podstawowym portfelu bez uwzględnienia efektu wyceny akcji). Obszarami wysokiej dynamiki w Pionie Przedsiębiorstw są transakcje wymiany walut (123%), rachunki bieżące (112%), leasing (112%).

Pełna prezentacja wyników finansowych Grupy dostępna jest na stronie www.kredytbank.pl

Źródło: Kredyt Bank


Tagi: , ,