Kredyty

Wyniki finansowe za 2012 rok Banku Gospodarstwa Krajowego

poleć drukuj

Bank Gospodarstwa Krajowego poprawił w 2012 r. wyniki finansowe uzyskując wyższy niż rok wcześniej wynik finansowy netto. Zysk netto Banku za 2012 r. wyniósł 479,2 mln zł wobec 450,6 mln zł w 2011 r., co oznacza wzrost o 28,6 mln zł, tj. o 6,3%. BGK zamknął rok 2012 sumą bilansową w wysokości 48 683 mln zł, wyższą o 8 869 mln zł (tj. o 22,3%) od stanu na koniec 2011 r. Nastąpiła poprawa jakościowa portfela kredytowego.

W stosunku do końca 2011 r. portfel kredytów brutto łącznie zwiększył się o 165,2 mln zł, tj. o 1,2%. Na wzrost ten złożyły się między innymi wzrost ekspozycji kredytowych w obszarze kredytów eksportowych o 141,8 mln zł oraz kredytów finansujących działalność samorządową – kredyty dla samorządów wzrosły o 55,0 mln zł a dla spółek komunalnych o 76,9 mln zł.  

– Wynik finansowy BGK za 2012 rok był większy niż oczekiwaliśmy. Potwierdziło to, że mamy trwałą zdolność do osiągania dodatniego wyniku finansowego. To z kolei pozwala nam na dalsze podwyższanie funduszy własnych i utrzymanie wskaźników adekwatności kapitału i płynności – powiedział Dariusz Daniluk, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2012 r. w zakresie depozytów BGK odnotował istotny wzrost salda depozytów klientów ogółem z 24 680,6 mln zł do 32 712,8 mln zł, tj. o 32,5%, przy czym bank wycofał się z przyjmowania depozytów od osób fizycznych. Wzrost depozytów został osiągnięty (zgodnie ze strategią) w segmencie jednostek sektora budżetu centralnego.

Wskaźniki efektywności ukształtowały się na poziomie odpowiednio: ROA 0,94% – o 0,08 p.p. powyżej wartości z 2011 r. i ROE 8,22% – na poziomie wartości z 2011 r. Na koniec 2012 r. współczynnik wypłacalności był wyższy od poziomu z 2011 r. i wyniósł 16,93%.

Do najważniejszych działań podejmowanych przez Bank w roku 2012 należy zaliczyć przede wszystkim przygotowania BGK do realizacji programów rządowych „Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis” oraz „Inwestycje Polskie”, mających na celu utrzymanie stabilnego poziomu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i wspieranie inwestycji dla polskiej gospodarki o charakterze infrastrukturalnym.

Istotnym wydarzeniem w roku 2012 było wyemitowanie przez Bank obligacji własnych na kwotę 1 mld zł na okres od 20 listopada 2012 r. do 25 stycznia 2018 r. z oprocentowaniem wynoszącym WIBOR 6M + 44 p.b., co oznacza poprawę oceny Banku przez inwestorów w stosunku do roku 2011. 27 kwietnia 2012 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła rating dla Banku Gospodarstwa Krajowego i nadała krajowy długoterminowy rating na poziomie „AAA(pol)” z perspektywą stabilną, by w późniejszym okresie zmienić perspektywę na pozytywną.

Źródło: BGK


Tagi: , ,