Kredyty

Ekologiczna strategia Banku Ochrony Środowiska na lata 2012-2015

poleć drukuj

BOŚ Bank przyjął zaktualizowaną strategię na lata 2012-2015. Jej główny cel to umacnianie pozycji Banku na rosnącym rynku finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Bank planuje rozwój zarówno na rynku detalicznym, jak i w pionie korporacji i finansów publicznych (w szczególności MŚP). Do końca 2015 r. depozyty Banku mają wzrosnąć o ok. 51% (porównując z 2011 r.) do 14,6 mld zł, a portfel kredytów o ok. 40% do 16,1 mld zł. Większej skali działalności towarzyszyć ma wzrost efektywności Banku, w tym blisko dwukrotne zwiększenie wskaźnika ROE (rentowność kapitału własnego) do 10,3% w 2015 r. i obniżenie wskaźnika C/I (kosztów do dochodów) do poziomu 54%.

– W naszej strategii stawiamy na ekologię. W obszarze tym mamy największe doświadczenie w kraju i chcemy je wykorzystać. To nasz Bank udzielił przez ostatnie 20 lat ponad 10 mld zł kredytów proekologicznych, współfinansując inwestycje o wartości ok. 37 mld zł. Finansowanie ochrony środowiska stwarza dla nas duże możliwości. W latach 2005-2010 rynek ten rósł na poziomie 13% rocznie, osiągając w 2010 r. wartość niemal 11 mld zł. Nakłady na krajowe przedsięwzięcia proekologiczne, według Deloitte, w latach 2011-2020 są natomiast szacowane na ponad 100 mld zł. Wynikają przede wszystkim z zobowiązania Polski do przestrzegania wymogów i standardów stawianych przez Unię Europejską. Chcemy dalej tworzyć ten rynek, korzystając z jego rozwoju – zapowiada Mariusz Klimczak, Prezes BOŚ Banku.

Zgodnie ze strategią Bank planuje wzrost wartości portfela kredytów ekologicznych o ponad 80%, z poziomu 2,1 mld zł w 2011 r. do 3,8 mld zł w 2015 r. Wartość całego portfela kredytów ma wzrosnąć o ok. 40% do 16,1 mld zł. Depozyty Banku mają w tym czasie osiągnąć wartość 14,6 mld zł (wzrost o ponad 50%).

W pionie korporacji i finansów publicznych Bank planuje wzrost portfela kredytów z poziomu 6,7 mld zł w 2011 r. do 9,5 mld zł w 2015 r. Depozyty w tym czasie mają wzrosnąć z 5,4 mld zł do 6,8 mld zł. Strategia BOŚ zakłada zwiększanie udziału zaangażowania w segmencie przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) w ogólnej sumie
bilansowej, przy mniej dynamicznym wzroście aktywów segmentu finansów publicznych. Priorytetem jest również podwyższenie dochodowości portfela kredytowego poprzez stopniową zmianę jego struktury, tj. konwersję zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego na bardziej dochodowy dług spółek komunalnych.

Strategia dla pionu detalicznego skupia się na zapewnieniu stabilnego źródła finansowania działalności kredytowej Banku. W pionie tym Bank planuje wzrost wartości depozytów z poziomu 4,3 mld zł w 2011 r. do 7,7 mld zł w 2015 r. Kredyty natomiast mają się w tym czasie zwiększyć się z 4,8 mld zł do 6,6 mld zł. Bank zakłada przy tym, że zmianie ulegnie struktura portfela kredytów: do 2015 r. powinien wzrosnąć udział w portfelu produktów wysokomarżowych kosztem kredytów mieszkaniowych.

Strategia BOŚ zakłada, że liczba klientów detalicznych w 2015 r. będzie kształtowała się na poziomie ok. 280 tys. (na koniec 2011 r. ok. 192 tys. osób), z czego ok. 240 tys. z nich będzie posiadało rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy.

Realizacja strategii ma pozwolić na zwiększenie rentowności Banku. Spółka oczekuje blisko dwukrotnego wzrostu rentowności kapitału własnego (ROE) do 10,3% w 2015 r., i ponad dwukrotnego wzrostu rentowności aktywów (ROA) do poziomu 0,9%. Ma również zwiększyć się efektywność działania Banku – wskaźnik C/I powinien obniżyć się z poziomu 74% w 2011 r. do 54% w 2015 r. Poprawa rentowności i efektywności Banku mają zostać osiągnięte poprzez wzrost marży odsetkowej (o 0,8 pp do poziomu 2,5% w 2015 r.), wzrost przychodów prowizyjnych, zwiększenie efektywności kosztowo-inwestycyjnej oraz wzrost efektywności w obszarze restrukturyzacji i windykacji.

W związku z realizacją strategii 2012-2015 Bank oczekuje zwiększenia zapotrzebowania na kapitał. Zakłada, że do końca 2015 r. 472 mln zł zostaną przeznaczone na rozwój biznesu, 75 mln zł na dostosowanie do wymogów regulacyjnych, a 56 mln zł na rozwój infrastruktury (z czego ok. 60% przeznaczonych zostanie na inicjatywy koncentrujące się na efektywności sprzedaży oraz procesów wsparcia, a 20% na intensyfikację sprzedaży produktów wysokomarżowych i prowizyjnych oraz sprzedaży krzyżowej). Bank oczekuje, że potrzeby kapitałowe zostaną pokryte przez fundusze pozyskane z emisji akcji oraz przez zyski zatrzymane i instrumenty dłużne, przy zachowaniu współczynnika wypłacalności powyżej 12%, tj. powyżej minimum wynikającego ze zobowiązań wobec nadzoru bankowego.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska


Tagi: , , , , ,