Kredyty

Rekordowe wyniki w 2012 roku Banku Pocztowego

poleć drukuj

15 marca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego. ZWZ przyjęło sprawozdania finansowe za 2012 roku. Ponadto udzieliło absolutorium Zarządowi Banku oraz Radzie Nadzorczej Banku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego zatwierdziło przyjęte wcześniej przez Radę Nadzorczą Banku Sprawozdania finansowe Banku Pocztowego oraz  Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego za 2012 rok wraz ze Sprawozdaniami Zarządu z działalności zarówno Banku, jak i całej Grupy Kapitałowej Banku za 2012 r.

Ponadto zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło również absolutorium Zarządowi Banku Pocztowego.

Absolutorium uzyskała również Rada Nadzorcza Banku Pocztowego.

Rekordowe wyniki w 2012 roku

W 2012 roku Bank Pocztowy osiągnął rekordowe wyniki. Dochody wyniosły ponad 298 mln zł i wzrosły o 15% w porównaniu do 2011 r. Była to przede wszystkim zasługa wzrostu dochodów z bankowości detalicznej. Zysk netto był aż o 54% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 45 mln zł. Kontynuacji dynamicznego rozwoju Banku Pocztowego towarzyszyła znacząca poprawa efektywności działania całej Grupy Banku. Wskaźnik zwrotu z kapitału ROE netto wzrósł do 13,1% (9,6% w 2011 r.), natomiast wskaźnik koszty/dochody (C/I) obniżył się do 72,6% (80,6% w 2011 r.).

Jednocześnie miary adekwatności kapitałowej utrzymywane były na bezpiecznym poziomie, wyższym od zalecanego przez Komisję Nadzoru Finansowego: na koniec 2012 r. współczynnik wypłacalności (CAR) wyniósł 14,3%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 10,2%. Wartość sumy bilansowej na koniec roku wzrosła do ponad 7,1 mld zł (37% r/r).

Źródło: Bank Pocztowy


Tagi: , ,