Kredyty

Jak mądrze wybrać fundusz emerytalny?


Wybór funduszu emerytalnego, jest jedną z najważniejszych decyzji finansowych, które podejmujemy w ciągu całego życia. Ma on istotny wpływ na wysokość naszej emerytury.

Chociaż reforma emerytalna wprowadzająca Otwarte Fundusze Emerytalne została przeprowadzona w 1999 roku, to obecnie nadal wiele osób nie posiada wystarczającej wiedzy, która pozwoliłaby im dokonać właściwego wyboru. Najmniejszą uwagę do OFE przywiązują młodzi ludzie, którzy nie myślą jeszcze o emeryturze. Jednak zapisując się do funduszu emerytalnego, który nie zarabia dobrze dla swoich klientów, bardzo dużo można stracić. Decyzji tej nie powinno się więc podejmować pochopnie. Warto ją poprzedzić analizą wyników finansowych funduszy.

System emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów. I filar stanowią obowiązkowe składki do ZUS. Tutaj trafia 19,52 % naszego wynagrodzenia brutto. System jest repartycyjny, co oznacza, że emerytury są wypłacane ze składek osób, które w danym czasie pracują. Emerytury z ZUS nie podlegają dziedziczeniu. II filar stanowią Otwarte Fundusze Emerytalne, które są zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Przystąpienie do II filaru jest obowiązkowe, jednak można samemu wybrać fundusz. Do OFE trafia 7,3% wynagrodzenia brutto. Kwota ta jest inwestowana w różne instrumenty finansowe, jak np. akcje. W ten sposób możliwe jest pomnożenie kapitału. Dodatkowo uprawnienia emerytalne są dziedziczone. III filar jest dobrowolny. Może do niego przystąpić każdy, kto chce zwiększyć wysokość swojej emerytury poprzez samodzielne, dodatkowe odprowadzanie składek.

W związku z tym, że II filar działa na zasadzie inwestycji, warto powierzyć swoją emeryturę funduszowi, który odnosi wysokie zyski. Inwestycje te mają charakter długoterminowy, więc obecnie wybór jest o wiele łatwiejszy niż kiedyś. Dzisiaj bez problemu można prześledzić historię danego funduszu.
Przy podejmowaniu decyzji największą uwagę należy zwrócić na stopę zwrotu, gdyż to ona określa wynik inwestycyjny. Takie dane są publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w kwietniu i październiku każdego roku. Warto również śledzić rankingi OFE w prasie. Jednak powinniśmy wybrać fundusz, którego cechuje pewna stabilizacja. Nie należy sugerować się chwilowymi sukcesami danej instytucji. Poza tym należy poznać strategię inwestowania danego funduszu. Możemy się spotkać ze sposobem dynamicznym i agresywnym, oraz statycznym. Pierwszy z nich polega na dość częstych zmianach instrumentów finansowych. Wartość jednostki w takim funduszu może szybko wzrosnąć, ale trzeba pamiętać, że takie działanie może być również dla członka OFE niekorzystne. Fundusz prowadzący strategię statyczną zapewni stabilny wzrost wartości jednostki. Agresywna polityka jest stosowana przez fundusze o stosunkowo niskich aktywach. Jednak obecnie coraz mniej funduszy może pozwolić sobie na taką politykę.

Kapitały własne mają znikome znaczenie. Dają one jednak gwarancję dopłat w sytuacji, gdy fundusz osiągnie gorszy wynik finansowy. Należy jednak podkreślić, że w przypadku, gdy fundusz nie będzie mógł wywiązać się z tego zobowiązania, obowiązek ten przechodzi na specjalny fundusz gwarancyjny, a następnie na Skarb Państwa, tak więc kapitał własny nie odgrywa tu znaczącej roli.

Fundusze emerytalne pobierają także trzy rodzaje opłat. Jest to opłata za zarządzanie środkami klientów, opłata od składki i opłata od wcześniejszej zmiany funduszu. Opłaty te nie różnią się znacznie w poszczególnych funduszach, dlatego przy podejmowaniu decyzji powinny stanowić jedynie kryterium pomocnicze. Niektóre OFE oferują zniżki swoim klientom. Zniżka zwiększa się w stosunku do stażu w funduszu. W przypadku zmiany funduszu w terminie 24 miesięcy od podpisania umowy, należy zapłacić opłatę karną. Jednak kwestia ta nie ma znaczenia przy wyborze, ponieważ kwota jest jednakowa dla wszystkich OFE i wynosi 160zł, gdy członkostwo trwało nie dłużej niż rok lub 80 zł, gdy członkostwo trwało dłużej niż rok, lecz nie krócej niż 2 lata.

Nie bez znaczenia są również sami akcjonariusze towarzystwa emerytalnego. Instytucje finansowe, które są długo na rynku i mają duże doświadczenie dają jednocześnie gwarancję wysokiej jakości usług. Dodatkowo można się spodziewać także dobrych wyników finansowych OFE. Jednak akcjonariat OFE nie powinien mieć decydującego znaczenia przy dokonywaniu wyboru. Nie raz okazało się, że doświadczenie akcjonariuszy nie zawsze wpływa pozytywnie na funkcjonowania OFE.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię obsługi klienta. Plusem może być możliwość kontrolowania stanu swojego rachunku także przez Internet.

Decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana. Nie należy jednak odkładać jej na ostatnią chwilę. Jeżeli nie wybierzemy OFE w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy lub działalności, fundusz zostanie przydzielony nam w drodze losowania.

Zobacz także: