Kredyty

Fundusze obligacji

poleć drukuj

Fundusze obligacji, zwane również funduszami papierów dłużnych, są to fundusze, które swoje środki finansowe inwestują w obligacje. Nastawione one są na stały wzrost wartości tych obligacji  w oparciu o dochody z ich posiadania. Fundusze obligacji polecane są osobom, które liczą na wyższy zysk niż ten z lokat bankowych, a jednocześnie boja się ryzykować jak w przypadku funduszy akcji.

Wspomniana obligacja jest papierem wartościowym, emitowanym np. przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa. Jej kupno jest równoznaczne z udzieleniem emitentowi pożyczki, który z kolei w zamian zobowiązuje się do wypłacania nabywcy określonych odsetek oraz do zwrotu całej pożyczonej kwoty w ściśle określonym terminie.

Omawiane fundusze obligacji inwestują w różnego rodzaju papiery dłużne, zarówno te długo-, jak i krótkoterminowe. Oczywiście te długoterminowe oferują znacznie korzystniejsze oprocentowanie, natomiast krótkoterminowe pozwalają na wykorzystanie nadarzających się okazji i zachowanie płynności. Nie zawsze jednak inwestycja w fundusz obligacji jest opłacalna bardziej niż lokata bankowa, fundusze te charakteryzują się bowiem większą zmiennością niż fundusze pieniężne. Rentowność obligacji uzależniona jest od zmian stóp procentowych, przy wzroście stopy procentowej obligacje tanieją i na odwrót. Jednak fundusz, który posiada dane obligacje otrzyma dokładnie tyle samo odsetek, ile miał otrzymać, nic więc nie straci. Jednak przed zakupem jakichkolwiek obligacji konieczne jest zapoznanie się z prospektem inwestycyjnym.

Fundusze obligacji stają się bardzo zyskowne w czasie bessy (tzn. długotrwałego spadku kursu giełdowego papierów wartościowych). Inwestując należy pamiętać, że raczej nie należy tego robić w środku bessy ze względu na małe prawdopodobieństwo trafienia oraz że oczekiwane są najwyższe możliwe do uzyskania zyski przy jednoczesnym zachowaniu zdrowego rozsądku. Przy funduszach obligacji, można szukać dodatkowego zarobku korzystając z ryzyka walutowego.


Tagi: , ,