Kredyty

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne?


 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest bardzo popularną formą pomnażania oszczędności Polaków. Decyduje o tym bardzo prosta procedura nabycia jednostek uczestnictwa, oferowane stopy zwrotu oraz świadomość powierzenia oszczędności fachowcom.

 

Uczestnikiem funduszu inwestycyjnego może zostać każdy na kilka sposobów. Wybór najkorzystniejszej metody zależy tylko i wyłącznie od nas samych.

 

Warto na samym początku zastanowić się jakimi środkami dysponujemy oraz jakie ryzyko jesteśmy w stanie ponieść. Jednocześnie prześledźmy notowania oraz dokonajmy analizy wybranych funduszy. Pamiętajmy, że zestawienia prezentujące wycenę jednostek uczestnictwa mają jedynie wartość historyczną i mogą podlegać dynamicznym zmianą. Zwykle wahania notowań TFI mają związek z aktualną sytuacją na giełdzie, więc jeśli nie jesteśmy w stanie zaakceptować codziennych zmian kursów zdeponujmy nasze oszczędności na lokacie. W krótkim czasie możemy pomnożyć nasze środki, ale też je stracić.

 

Powszechny jest podział na fundusze zrównoważonego wzrostu, akcji i obligacji. Rozróżnienie na wyżej wymienione rodzaje ma odzwierciedlenie w ryzyku jakie możemy zaakceptować lokując pieniądze w fundusze inwestycyjne. Inwestycja w fundusze akcji ma największy stopień ryzyka. Dzieje się tak przez możliwość lokowania do 100 % środków w akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego. W okresie hossy fundusze te notują zwykle spore wzrosty, natomiast w czasie bessy największe straty. Pewnym kompromisem jest wybór funduszy zrównoważonego rozwoju, który ogranicza lokowanie środków w akcje do poziomu około 60 %. Najmniejsze ryzyko ponosi się w momencie zakupu jednostek uczestnictwa funduszu obligacji, gdyż całość powierzonych środków inwestowana jest w najpewniejsze instrumenty finansowe, a więc bony, obligacje i dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe. 

 

Jak rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne?

 

Jedną z form rozpoczęcia inwestowania w fundusze jest osobista wizyta w biurze maklerskim lub oddziale banku oferującym taką możliwość, w celu otwarcia odpowiedniego rejestru. Wówczas należy zabrać ze sobą komplet dokumentów zawierających dowód tożsamości, numer NIP oraz konta bankowego, z którego będą przelewane środki na inwestycje. Jeżeli jesteśmy klientami banku, który oferuje możliwość nabycia jednostek uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego możemy otworzyć rejestr przez Internet. wybór ten pozwoli nam uniknąć dodatkowej wizyty w oddziale banku. Ponadto zakupu jednostek uczestnictwa możemy dokonać przez odwiedzenie witryny portalu finansowego lub strony internetowej TFI. W takim wypadku rejestracji dokonuje się przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie wybranej przez nas instytucji finansowej i jego wysłanie pod adres wskazanego nam agenta.

Decydując się na konkretny kanał dystrybucyjny warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Część instytucji umożliwia zakup jednostek uczestnictwa jedynie wybranych funduszy inwestycyjnych, natomiast inne dysponują ofertą kilkunastu TFI. Poza tym pojawiają się rozbieżności w opłatach manipulacyjnych. Dokonując zakupu drogą elektroniczną zwykle unikamy opłat związanych ze sprzedażą lub nabyciem jednostek uczestnictwa. Warto więc dokładnie przeczytać regulamin interesującego nas pośrednika.

Pamiętać należy o tym, że ewentualny zysk będzie podlegał opodatkowaniu w wysokości 19%. Jednocześnie daninę tą będziemy mogli zapłacić w momencie umorzenia jednostek uczestnictwa, a więc dopiero po zrealizowaniu zysku. Podatek zostanie wówczas odprowadzony przez fundusz, a my zostaniemy zobligowani do ujawnienia tej kwestii w corocznym zeznaniu podatkowym.

Niestety powierzone środki nie są zabezpieczone stałą stopą zwrotu, jak w wypadku niektórych lokat bankowych. Pewną gwarancją jest kontrola funkcjonowania TFI przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Aby osiągnąć dobre rezultaty w inwestowaniu w TFI warto uzbroić się w cierpliwość i kierować określoną strategią. Rozpocznijmy naszą przygodę z funduszami od określonej kwoty środków, unikajmy lokowania całości majątku w jeden fundusz – dywersyfikacja portfela pozwoli uśrednić ponoszone ryzyko. 

Gwałtowne ruchy w przypadku nagłych tąpnięć na rynkach finansowych nie są wskazane. W momencie spadku wartości naszego portfela unikajmy szybkiej wyprzedaży i realizacji straty, wykażmy się spokojem i przeczekajmy kryzys. Podobnie, jak na giełdzie również inwestowanie w fundusze wymaga czasu. Im dłużej jesteśmy w posiadaniu jednostek uczestnictwa tym mniejsze ryzyko odniesienia porażki – w wieloletniej perspektywie nawet największa bessa musi zostać zniwelowana przez wzrosty. Tylko doświadczeni gracze mogą pozwolić sobie na lawirowanie między jednym funduszem, a drugim. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne w dużej mierze zależy od intuicji, dziś podjęta decyzja może przyczynić się do naszego sukcesu, jak i porażki. Pamiętajmy o mądrym i rozsądnym inwestowaniu, gdyż nikt nie jest w stanie zagwarantować nam olbrzymich zysków bez minimalnego własnego wkładu.