Kredyty

Co to są fundusze inwestycyjne?


W dzisiejszych czasach oszczędzanie nabiera całkowicie innego znaczenia. Już mało kto trzyma pieniądze w domu w przysłowiowej skarpecie. Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się również lokaty bankowe. Z kolei na popularności zyskują fundusze inwestycyjne. A czym one tak właściwie są?

 

                Fundusz stanowią środki finansowe, które mogą zostać przeznaczone na określony cel. W związku z tym, że drugi człon nazwy stanowi pojęcie „inwestycyjny”, łatwo zgadnąć, że pieniądze zgromadzone na funduszu zostaną przeznaczone właśnie na inwestycje.

 

                Kwestię funduszy inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. W tej ustawie także zdefiniowano to pojęcie. Zgodnie z art. 3 tej ustawy fundusz inwestycyjny „jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.”

 

                 Dzięki tym funduszom, a dokładniej inwestycjom, w które lokują powierzane im środki, są one o wiele bardziej korzystne niż nawet najatrakcyjniejsze oferty lokat bankowych dostępne na rynku.

 

                Fundusz inwestycyjny działa za pośrednictwem swojego organu, którym jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Przybiera ono postać spółki akcyjnej, której właścicielami stają się duże firmy finansowe (przeważnie banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe).

 

                Fundusze inwestycyjne powstały z myślą o osobach, które chciałyby osiągnąć bardzo duże zyski, właśnie poprzez inwestycje, ale nie posiadają w tej dziedzinie wystarczającej wiedzy. Dzięki funduszom inwestycyjnym mają one okazję pomnożyć znacznie swoje oszczędności, których zadaniem jest właśnie uzyskiwanie najwyższej stopy zwrotu dla klienta poprzez inwestycje zarówno ryzykowne (np. akcje, transakcje terminowe) jak i bezpieczne (np. obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe). Warto jednak wiedzieć, że inwestować za pomocą funduszy mogą nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne.

 

W funduszu każdy klient posiada jednostki uczestnictwa, których wartość się ciągle zmienia. Aby dowiedzieć się, ile posiadamy oszczędności, wystarczy pomnożyć ilość jednostek, razy aktualną wartość, którą można bez problemu znaleźć m.in. w prasie lub na stronie internetowej danego funduszu inwestycyjnego.

 

Fundusze inwestycyjne mogą mieć charakter otwarty, co wiąże się ze zbywaniem jednostek uczestnictwa (dominują w Polsce), zamknięty lub mieszany, związany z emisją certyfikatów inwestycyjnych.

 

Fundusze inwestycyjne, choć stanowią stosunkowo nowy na Polskim rynku instrument finansowy, przekonują do siebie coraz więcej osób. Jednak ich popularność nie jest jeszcze tak wielka, jak w krajach Europy Zachodniej.