Kredyty

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

poleć drukuj

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020 jest niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków, którym podlega administrator oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. +48 (41) 342 18 78, e-mail: redakcja@wrota-swietokrzyskie.pll, https://www.wrota-swietokrzyskie.pl/),
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@sejmik.kielce.pl,
dane osobowe są przetwarzane w celach: naboru, oceny, rozliczania, kontroli, realizacji obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz na potrzeby badań ewaluacyjnych, zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) określony w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisach unijnych dotyczących wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020.
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym pozwalającym na realizację ww. celów, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020,
kategoriami odbiorców danych są: Instytucje pośredniczące we wdrażaniu RPOWŚ na lata 2014-2020, eksperci oceniający projekty, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wykonujące badania ewaluacyjne, osoby upoważnione, operatorzy pocztowi oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie archiwizacji,
dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji Programu oraz okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
Wnioskodawca/Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo w przypadku, gdy w realizację projektu zaangażowane są inne podmioty (partnerzy, realizatorzy, podmioty reprezentujące) należy wykonać wobec tych podmiotów obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2.


Tagi: