Kredyty

Słownik

Publiczny list zastawny

Papier wartościowy imienny lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią udzielone przez bank hipoteczny kredyty zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem:

-Skarbu Państwa,
-Narodowego Banku Polskiego,
-Wspólnot Europejskich lub ich państw członkowskich,
-Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
-Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
-Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego)
-albo kredyty udzielone powyższym instytucjom publicznym.