Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

15 marca uroczysta gala z okazji 10 lecia Banku BPS S.A.

poleć drukuj

Uro­czy­sta Gala 10 lecia Banku BPS S.A., która od­bę­dzie się 15 marca br. w Sali Kon­gre­sowej PKiN to do­sko­nała oka­zja, aby uczcić 10 lat wspa­nia­łej pracy i wspól­nego wy­siłku, wło­żo­nych w kształ­to­wa­nie no­wo­cze­snych struk­tur Grupy BPS. To nie tylko spo­sob­ność do wspo­mi­na­nia oraz pod­su­mo­wa­nia wszyst­kich do­tych­cza­so­wych do­ko­nań, ale również wska­za­nia kie­runku na przy­szłość.

Grupa BPS po­łą­czyła tra­dy­cyjne idee spół­dziel­czo­ści z za­rzą­dza­niem w no­wo­cze­snym stylu. Nie bez po­wodu Gala zo­stała przy­go­to­wana pod ha­słem: wczo­raj, dziś i ju­tro. Go­ście we­zmą udziału w nie­zwy­kłej po­dróży, która przy­woła wspo­mnie­nia, pod­su­muje dzień dzi­siej­szy i po­krótce opo­wie o przy­szło­ści. Pod­czas uro­czy­sto­ści zo­staną przy­znane szcze­gólne od­zna­cze­nia, wrę­czone za za­sługi w trzech ka­te­go­riach: Ban­ko­wo­ści Spół­dziel­czej (ZBP), NBP oraz Pre­zy­denta Pol­ski. Galę uświet­nią znani i lu­biani pro­wa­dzący – Do­rota Wel­l­man i Mar­cin Pro­kop. Część roz­ryw­kowa po Gali za­po­wiada się wy­jąt­kowo. Maryla Rodowicz, jedna z naj­więk­szych gwiazd pol­skiej mu­zyki, któ­rej po­pu­lar­ność nie ma­leje już od kilku de­kad, za­pewni nie­za­po­mnianą ucztę mu­zyczną. Po ofi­cjal­nej czę­ści Gali na go­ści cze­kać bę­dzie bankiet.

Więcej informacji o jubileuszu na stronie: www.10latbps.pl

Źródło: Bank Polskiej Spółdzielczości


Tagi: , , ,