Kredyty

Zaświadczenie


Zaświadczenie

 

…………………………………..                                             …………………………………………….

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                   (miejscowość, data)

lub miejsce zamieszkania)

 

Znak sprawy ……………………

 

Zaświadcza się, że Pan(i)…………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………………………………..

jest zatrudniony(a) ……………………………………………………………………………………………………..

(nazwa pracodawcy)

na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………

Wynagrodzenie miesięczne …………………………………………………………………………………………

(określić brutto czy netto)

Zaświadczenie wydaje się w celu …………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………….

(podpis i pieczęć pracodawcy lub

osoby działającej w jego imieniu)