Kredyty

Umowa o pracę


…………………………………..                                                            ……………………………………..

           (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                             (miejscowość , data)

 

numer REGON – EKD

 

Umowa o pracę

 

 

zawarta w dniu ………………………………………… w ……………………………………………….. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 3

Miejscem wykonywania pracy będzie

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 4

Praca będzie wykonywana w wymiarze……………………………………………………………………………

 

§5

 

Do obowiązków Pracownika będzie należało:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

§ 6

Za pracę Pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………………………… za miesiąc płatne z dołu do ………………. dnia każdego miesiąca.

 

§ 7

Pracownik rozpocznie pracę dnia …………………………………………………………….. .

 

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał Pracownik.

 

 

……………………………………                                            ………………………………………………

           (podpis pracownika)                                                                                (pieczęć i podpis pracodawcy  lub  osoby  uprawnionej

                                                                                                                                               do działania w jego imieniu)