Warning: is_dir() [function.is-dir]: open_basedir restriction in effect. File(/home/leonis/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/uploads) is not within the allowed path(s): (/home/webrange/domains/leonis.pl:/tmp:/var/tmp:/home/webrange/.tmp:/home/webrange/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki/tls/certs) in /home/webrange/domains/leonis.pl/public_html/wp-content/plugins/wpmu-dev-seo/wds-files/wds-sitemaps/wds-sitemaps.php on line 460
Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - Leonis

Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy


…………………………………….                                                                   …………………………………..

       (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                                   (miejscowość , data)

 

……………………………………………

           numer REGON – EKD

   

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

     

zawarta dnia  ……………………………………….. w  …………………………………………………. pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

 

§  2

W  czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

 

§ 3

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

……………………………………                                           ……………………………………………….

       (podpis pracownika)                                                                     (pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby uprawnionej do

                                                                                                                                   działania w jego imieniu)