Kredyty

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy 2


 

…………………………………….                                                             …………………………………..

       (Pieczęć pracodawcy)                                                                                                     (miejscowość , data)

……………………………………………

           numer REGON – EKD

 

 

UMOWA O ZAKAZIE KONKURENCJI

W CZASIE TRWANIA STOSUNKU PRACY

 

 

zawarta dnia……………………………. w ………………………………………………………………… pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracodawcą

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Pracownikiem

 

§ 1

W czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik zobowiązuje się do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej.

 

§  2

W  czasie trwania stosunku pracy pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem, Pracownik nie będzie świadczył pracy w ramach stosunku pracy ani też na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

 

§ 3

Przez działalność konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

§ 4

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

……………………………………                                               ………………………………………………..

           (podpis pracownika)                                                               (pieczęć i podpis pracodawcy  lub osoby uprawnionej do

                                                                                                                                        działania w jego imieniu)