Kredyty

Kara upomnienia, nagany, pieniężna


Kara upomnienia, nagany, pieniężna*

 

 

……………………………………………………                                    …………………………………………..

(pracodawca oraz jego siedziba                                                                            (miejscowość, data)

lub miejsce zamieszkania)

 

Znak sprawy …………………….

                                                 Pan(i)

                                                 …………………………………………………

                                                 …………………………………………………

                                                                                          (adres)

 

 

Na podstawie art. 108** Kodeksu pracy udzielam Panu(i) kary ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                         (podać rodzaj kary)

za …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

             (wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się tego naruszenia)

 

Od niniejszej kary może Pan(i) wnieść sprzeciw do pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

 

………………………………………….

(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby

działającej w jego imieniu)

 

 

*) niepotrzebne skreślić

**) § 1 lub § 2 stosownie do zaistniałego stanu faktycznego