Kredyty

Prokura łączna


 

PROKURA Ł¡CZNA

 

 

Wspólnicy spółki dnia …………………………………………………………..  ustanawiają dla swej spółki

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………  zwanej dalej Spółką

Prokurentów w osobach:

Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu  w ………………………………………………………………………………………………………… legitymującego  się dowodem osobistym seria …………….. nr …………………………………………….. wydanym przez ………………………………………………………………………………..

oraz

Panu (i)……………………………………………………………………………………………………………………….. zamieszkałemu  w ……………………………………………………………………………………………………….. legitymującego  się dowodem osobistym seria …………….. nr …………………………………………….. wydanym przez …………………………………………………………………………….

do  wykonywania w imieniu wyżej wymienionej spółki wszystkich czynności sądowych i pozasądowych w ten sposób, że do ważności czynności zawartej w imieniu Spółki potrzebne jest wspólne złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obu Prokurentów.

 

……………………………….                         …………………………………..

podpisy Wspólników