Kredyty

Pełnomocnictwo procesowe ogólne


 

PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE OGÓLNE

 

 

Ja, niżej podpisany, dnia …………………………………………………………..udzielam pełnomocnictwa Panu (i)………………………………………………………………………………………………………………………… zamieszkałemu w………………………………………………………………………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria ………………..nr ……………………………………………. wydanym przez. ………………………………………………………………………………………………………. do wykonywania   w  moim  imieniu  wszystkich   czynności  określonych  w  art.  91  Kodeksu postępowania cywilnego.

 

      ………………………………………………………

podpis Mocodawcy