Kredyty

Słownik

Hipoteka

Ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia zaspokojenie roszczeń wierzyciela z obciążonej nieruchomości nawet wtedy gdy zmieni ona właściciela. W prawie polskim hipoteka funkcjonuje jako wpis do księgi wieczystej prowadzonej przez sąd rejonowy. Hipoteka zabezpiecza wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swych praw do danej nieruchomości wpis do księgi wieczystej, np. czysta hipoteka oznacza, że nieruchomość nie jest obciążona długami.