Kredyty

Słownik

Dyskonto

Potrącenie z góry odsetek za czas pozostający do terminu płatności.