Kredyty

Strukturyzowany produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy Deutsche Bank PBC

poleć drukuj

W Deutsche Bank PBC rozpoczęły się zapisy w ramach kolejnej subskrypcji db Elity Funduszy VI – strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego przez Deutsche Bank PBC we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę składki zainwestowanej, a zysk z 1,5-rocznej inwestycji w ramach obecnej subskrypcji, zależy od wyniku koszyka funduszy: JP Morgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund oraz Fidelity Funds – Asian High Yield Fund. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 21 września 2012 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Elita Funduszy VI, niezależnie od sytuacji na rynku, zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec 1,5-rocznego okresu odpowiedzialności. Środki Klientów inwestowane są w koszyk dwóch renomowanych funduszy: w 60 procentach w JP Morgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund oraz w 40 procentach w Fidelity Funds – Asian High Yield Fund. Planowany udział w zysku we wzroście funduszy wchodzących w skład koszyka kształtować się będzie między 90 a 110 proc. (wartość ta zostanie ustalona najpóźniej 27 września br.). W celu uniezależnienia się od sytuacji na rynku, w dniu zakończenia inwestycji, zastosowana została dywersyfikacja ryzyka polegająca na uśrednianiu wyniku poprzez 13 obserwacji, na bazie których zostanie wyliczony wynik końcowy. Na koniec okresu odpowiedzialności Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o ewentualną premię w wysokości od 90 do 110 proc. średniej wartości zwrotu z koszyka pomniejszonej o 1. W przypadku ujemnej zmiany wypłata z db Elity Funduszy VI wyniesie 100 proc. składki zainwestowanej (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną).

Celem inwestycyjnym funduszu JP Morgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji. Fundusz inwestuje głównie (67 proc. swoich aktywów netto) w papiery dłużne o stałym dochodzie, emitowane przez rządy i przedsiębiorstwa z krajów rozwiniętych. Fundusz posiada rating 4 gwiazdki firmy Morningstar. Z kolei celem inwestycyjnym Fidelity Funds – Asian High Yield Fund jest osiąganie wzrostu kapitału i wysokiego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje głównie w papiery dłużne z wysokim ryzykiem, emitowane przez przedsiębiorstwa prowadzące większość swojej działalności w Azji. – Obligacje korporacyjne są instrumentami o wysokiej dochodowości, a ich rentowność powoduje, że często umożliwiają osiągnięcie wyższych stóp zwrotu niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że bezpośrednia inwestycja w fundusze wiązałaby się również z koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych; konstrukcja db Elity Funduszy VI pozwala na zoptymalizowanie wyniku – mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum Inwestycyjne, Deutsche Bank PBC.

Opłata wstępna wynosi 1 proc. wpłacanej składki. Minimalna składka to 2000 zł.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji zostanie wypłacona wartość wykupu równa 100 proc. składki zainwestowanej pomniejszonej o iloczyn 0,015 proc. tej składki oraz liczby dni od daty rezygnacji (wpisanej w oświadczeniu o rezygnacji) do ostatniego dnia okresu odpowiedzialności.

Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie,
świadczenie wypłacane uposażonym nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

 

Parametry produktu db Elita Funduszy VI:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel:  Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 • Okres subskrypcji: do 21.09.2012 r.
 • Okres odpowiedzialności: 1,5 roku  
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: koszyk funduszy:
  – 60 proc. JP Morgan Investment Funds- Global High Yield Bond Fund (Bloomberg: JPMGHAU:LX)
  – 40 proc. Fidelity Funds – Asian High Yield Fund (Bloomberg: FFASIAH:LX)
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 27.09.2012 r.
 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 27.03.2014 r.
 • Współczynnik partycypacji: wartość z przedziału 90 proc. – 110 proc. (zostanie ustalony najpóźniej 27.09.2012 r.)
 • Data obserwacji początkowej: 27.09.2012 r.
 • Daty kolejnych obserwacji: 27.03.2013, 29.04.2013, 28.05.2013, 27.06.2013, 29.07.2013, 27.08.2013, 27.09.2013, 28.10.2013, 27.11.2013, 27.12.2013, 27.01.2014, 27.02.2014, 27.03.2014
 • Minimalna składka: 2000 zł
 • Ochrona kapitału: 100 proc. zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności (składka pomniejszona o opłatę wstępną)
 • Opłata wstępna 1 proc. od wpłacanego kapitału
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Źródło: Deutsche Bank PBC


Tagi: , , ,