Kredyty

Kredyty inwestycyjne w Banku BPH z poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

poleć drukuj

Od 1 kwietnia Bank BPH będzie udzielał kredytów inwestycyjnych z poręczeniem ze środków wspólnotowego Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007-2013. Decyzją Komisji Europejskiej środki z tego programu zostały przeznaczone na gwarancje kredytowe udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach Systemu Gwarancji dla sektora MSP.

Z gwarancji EFI mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągają roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumę aktywów bilansu poniżej 43 mln euro1.

Poręczeniami EFI zostały objęte w Banku BPH następujące produkty kredytowe:
– Kredyt przeznaczony na zakup środków transportu („Auto Sezam”);
– „Prosty Kredyt Inwestycyjny” finansujący zakup środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem;
– „Standardowy Kredyt Inwestycyjny” z przeznaczeniem na stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego jednostki, w szczególności: zakup maszyn, urządzeń i środków transportu, ziemi, nieruchomości oraz materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych, modernizację i restrukturyzację istniejącego majątku produkcyjnego.

Korzyścią dla klientów ze zmodyfikowanej oferty są mniejsze wymagania banku co do ustanawianych zabezpieczeń. Poręczenie EFI może wynieść do 50% wartości kredytu i nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln euro. Oznacza to, że gdyby bank udzielił kredytu na kwotę np. 4 mln zł, to przy poręczeniu EFI o wartości 2 mln zł, klient byłby zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego (np.: w formie przewłaszczenia, zastawu rejestrowego na przedmiocie kredytu, hipoteki na nieruchomości) o ekonomicznej wartości 2 mln zł.

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia EFI załatwiane są w Banku BPH przy okazji dokonywania oceny zdolności kredytowej. Klient nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów ani zaświadczeń. Wszelkie niezbędne informacje potrzebne do udzielenia poręczenia zawarte są we wniosku kredytowym.

Bank BPH obniżył wkład własny wymagany od kredytobiorcy do 15% w przypadku Standardowego Kredytu Inwestycyjnego oraz Prostego Kredytu Inwestycyjnego oraz do 10% w odniesieniu do kredytu Auto Sezam. Ze względu na to, że gwarancje EFI pochodzą ze środków publicznych, klient nie ponosi żadnych opłat i kosztów związanych z ustanowieniem zabezpieczenia w postaci gwarancji EFI. Niemniej jednak objęcie kredytu gwarancją wiąże się z udzieleniem przez Bank BPH pomocy publicznej o charakterze de minimis, na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Kwota pomocy publicznej z tytułu poręczenia jest równa wartości opłaty prowizyjnej, jaką klient musiałby ponieść, gdyby chciał pozyskać gwarancję na warunkach rynkowych.

Podpisana umowa daje możliwość zabezpieczenia portfela kredytów o wolumenie 709 mln zł, a w przypadku straconych kredytów możliwość realizacji wypłaty z udzielonej gwarancji do 50% kwoty kredytu.

Źródło: Bank BPH


Tagi: , , , ,