Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Informacja o zablokowaniu towaru i sprzedaży na wolnym rynku


 

INFORMACJA O ZABLOKOWANIU TOWARU I SPRZEDAŻY NA WOLNYM RYNKU

………………………, dnia ……………..

Adresat:………………………………….

 

 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego informujemy Państwa, że przysługuje nam ustawowe prawo zastawu towaru, który przechowujecie Państwo w naszych magazynach. Nieuiszczone opłaty za magazynowanie towaru wynoszą na dzień ……………………… PLN i ich termin płatności upłynął dnia ……………………….

Towar, do którego rościmy sobie prawo zastawu został opisany w ewidencji zgodnie z formularzem przyjęcia do magazynu nr…………………, z dnia……………………

Niniejszym kategorycznie żądamy uregulowania zaległej opłaty do dnia………………………………. . W przeciwnym wypadku, towar zostanie wystawiony na publicznej sprzedaży, która odbędzie się dnia…………………….., o godz. …………………… na terenie naszych magazynów.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży wyżej wymienionego towaru zostaną przeznaczone na pokrycie Państwa niezapłaconych należności oraz na koszty reklamy sprzedaży. Jeśli po wyżej opisanej sprzedaży uzyskamy niedopłatę, ciążyć na Państwu będzie obowiązek jej wyrównania. Pozostałych należności dochodzić będziemy na drodze sądowej.

Informujemy ponadto, że do czasu uregulowania pełnej należności żadna część towaru z magazynu nie będzie nikomu wydana.

……………………………………

(podpis)