Kredyty

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego


Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………..             ……………….dnia…………….200….r.

    (imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika)

 

 

 

 

 

                                                                                        do ………………………………………….

                                                                                                   (oznaczenie pracodawcy)

 

 

 

 

Wnoszę o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego za rok 200 …… r.

wyznaczonego do wykorzystania w okresie  od …………………..200 …. r. do ………………….. 200 …. r.,

na  okres wykorzystania od ………………… 200…. r. z następujących przyczyn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podstawa prawna art. 164 § 1 kp.).

 

 

 

 

 

                                                                                          ………………………………………….

                                                                                                                       (podpis pracownika)