Kredyty

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia


Rozwiązanie umowy o pracę

przez pracownika bez wypowiedzenia

 

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………………

                                                                                                                                                             (miejscowość data)

 

……………………………………………………….

………………………………………………………

  (imię i nazwisko, adres pracownika)

 

 

                                                                                          …………………………………………………….

                                                                                          …………………………………………………….

                                                                                          …………………………………………………….

                                                                                                                                   (nazwa i adres pracodawcy)

 

 

 

 

Z dniem ………………………..rozwiązuję bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą dnia ……………………….. na podstawie art. ………………………………………Kodeksu Pracy z powodu ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………

                                                                            (podpis pracownika)