Kredyty

Kwestionariusz osobowy


KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………..

a) nazwisko rodowe ………………………………………………..

b) imiona rodziców ………………………………………………..

c) nazwisko rodowe matki …………………………………………..

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………..

3. Obywatelstwo …………………………………………………..

4. Numer ewidencji (PESEL) …………………………………………

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ……………………………..

6. Miejsce zameldowania ……………………………………………

…………………………………………………………………

(dokładny adres)

Adres do korespondencji ……………………………………………

…………………………………………………………………

Telefon ………………………………………………………….

7. Wykształcenie ………………………………………………….

…………………………………………………………………

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

…………………………………………………………………

(zawód, specjalność, stopień, tytuł zawodowy – naukowy)

8. Wykształcenie uzupełniające ……………………………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(kurs, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia

nauki w przypadku jej trwania)

9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia: ……………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

10. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

11. Stan rodziny ………………………………………………….

…………………………………………………………………

(imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci)

12. Powszechny obowiązek obrony:

a) stosunek do powszechnego obowiązku obrony …………………………

…………………………………………………………………

b) stopień wojskowy ……………………………………………….

numer specjalności wojskowej ……………………………………….

c) przynależność ewidencyjna do WKU …………………………………

…………………………………………………………………

d) numer książeczki wojskowej ………………………………………

e) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP ……………………….

…………………………………………………………………

13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku: …………………..

…………………………………………………………………

(imię i nazwisko, adres, telefon)

14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 4 i 6 są zgodne z dowodem osobistym seria ………. nr ………. wydanym przez ………………..

w ……………………………………..albo innym dowodem tożsamości …………………………………………………………………

 

 

 

…………………                 …………………………..               

  (miejscowość i data)                 (podpis osoby składającej kwestionariusz)