Kredyty

Informacja o chorobie pracownikaINFORMACJA O CHOROBIE PRACOWNIKA

 

 

 

 

…………….., dnia……………….

Adresat:………………………….

 

 

Szanowny Panie,

niniejszym informuję, że otrzymaliśmy Pańskie pismo zaadresowane do ……………… (imię i nazwisko pracownika).

Z przykrością muszę Pana poinformować, że ………………………….(imię i nazwisko) jest na zwolnieniu chorobowym i nie wróci do pracy przed …………………………….. (data). Pańskie pismo zostanie mu przekazane po jego powrocie do pracy.

 

Z poważaniem,

 

 

 

                                   ………………………………….(podpis)