Kredyty

Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw spółki cywilnej


 

PEŁNOMOCNICTWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI CYWILNEJ

 

Ja, niżej podpisany, dnia …………………………………………………………..udzielam pełnomocnictwa ogólnego: Panu(i)…………………………………………………………………………………….zamieszkałemu w………………………………………………………………………………………………………….. legitymującego się dowodem osobistym seria …………………..nr …………………………………………………..wydanym przez…………………………………………………………………………………..do prowadzenia spraw spółki cywilnej …………………………………………………………..powstałej na mocy umowy spółki zawartej dnia ………………………. w ………………………………………………………………..pomiędzy Mocodawcą a………………………………………………………………………

Wyżej ustanowiony pełnomocnik ma prawo do wyznaczenia dla Mocodawcy innego pełnomocnika.

 

 

……………………………………………..

podpis