Kredyty

Serwis partnerski: leonisdirect.pl

Zamówienie specyfikacji istotnych warunków



ZAMÓWIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

………………………, dnia ………………….

Adresat:………………………………………..

 

 

 

Proszę o przesłanie za zaliczeniem pocztowym materiałów przetargowych:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa przetargu)

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Fakturę VAT należy wystawić na :

…………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa firmy i adres)

 

 

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem podatku VAT o numerze NIP………………………………..

 

 

Zamówione materiały przetargowe należy przesłać na adres:

…………………………………………………………………………………………………………………(adres firmy, gdy jest inny niż siedziba)

 

 

 

 

 

Z poważaniem,

 

…………………………………

(podpis)