Kredyty

Słownik

List zastawny

Wydawane przez banki hipoteczne skrypty dłużne na okaziciela, które znajdują się nieprzerwanie do dyspozycji emitenta do wydania i które mogą zostać przedstawione do transakcji na giełdzie.