Kredyty

Certyfikaty Bonus dostępne w ramach subskrypcji w Deutsche Bank PBC

poleć drukuj

W Deutsche Bank PBC rozpoczynają się zapisy w ramach subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Bonus powiązanych z platyną. Certyfikaty o 18-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym, których emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie, zapewniają ochronę 100 proc. zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności i umożliwiają osiągnięcie zysku uzależnionego od wzrostu cen platyny. Zapisy na Certyfikaty Bonus przyjmowane są w Oddziałach Deutsche Bank PBC do 27 września br.

Certyfikaty Bonus to instrument finansowy o 1,5-rocznym horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG
w Londynie.

Inwestycja stanowi alternatywę dla bezpośredniego lokowania kapitału w platynę. Zgodnie z przyjętym scenariuszem produktu, jeśli w okresie jego trwania, cena platyny nie dotknie ani nie przekroczy bariery w wysokości 125 proc. poziomu początkowego (która zostanie ustalona 8 października 2012 r.), maksymalna stopa zwrotu z certyfikatów może wynieść 24,99 proc. w skali 18 miesięcy. Jeśli w trakcie inwestycji, któregokolwiek dnia na zamknięciu, poziom aktywa bazowego osiągnie lub przekroczy poziom 125 proc. wartości początkowej, posiadacz certyfikatów otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o bonus w wysokości od 2 do 4 proc. Ostateczną wartość bonusu emitent ustali nie później niż jeden dzień przed końcem subskrypcji. Natomiast, jeżeli podczas trwania inwestycji poziom aktywa bazowego na zamknięciu nigdy nie będzie równy ani nie przekroczy bariery 125 proc. swojej wartości początkowej, a w dniu ustalenia poziomu końcowego cena platyny znajdzie się na poziomie początkowym lub poniżej, Inwestor otrzyma zainwestowany kapitał.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Cena emisyjna jednego Certyfikatu, obowiązująca w trakcie subskrypcji, wynosi 100 złotych (plus opłata subskrypcyjna z tytułu złożenia zapisu w wysokości do 0,5 proc.), przy czym minimalna kwota inwestycji to 1000 złotych (10 certyfikatów).

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Bonus powiązanych z platyną do notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawowe parametry Certyfikatów Bonus powiązanych z platyną:

 • Forma prawna: certyfikat
 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn
 • Waluta: PLN
 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat (plus opłata z tytułu złożenia zapisu
  w wysokości do 0,5 proc. ceny emisji)
 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)
 • Aktywo bazowe: platyna (PLTMLNPM <Comdty>)
 • Zysk z inwestycji: 100 proc. partycypacji we wzroście cen platyny, przy założeniu,
  że w czasie trwania inwestycji cena surowca nie osiągnie ani nie przekroczy poziomu 125 proc. wartości początkowej
 • Bonus: 2 – 4% (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)
 • Bariera: 125% poziomu początkowego
 • Zapadalność: 18 miesięcy
 • Okres subskrypcji: do 27 września 2012 r.
 • Planowana data emisji: 8 października 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów początkowych: 8 października 2012 r.
 • Dzień ustalenia poziomów końcowych: 8 kwietnia 2014 r.
 • Dzień zapadalności: 15 kwietnia 2014 r.
 • Ochrona 100 proc. zainwestowanego kapitału (pomniejszonego o opłatę subskrypcyjną)
 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Źródło: Deutsche Bank PBC

 


Tagi: , , , ,