Kredyty

Praca


Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych 2

UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH     zawarta dnia ……………………. w ……………………………………………………………………….. pomiędzy…

Więcej

Umowa o współpracy 2

UMOWA O WSPÓŁPRACY   zawarta  dnia……………………………… w ……………………………………………………………….pomiędzy…

Więcej

Umowa o współodpowiedzialności materialnej

UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE     zawarta dnia ……………………………..w …………………………………………………………………pomiędzy…

Więcej

Umowa menedżerska 2

UMOWA MENEDŻERSKA   Zawarta dnia …………………………………. w …………………………………………………………. pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki…

Więcej

Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum     W dniu ………………. pomiędzy ………………………………………………………………………z siedzibą w ……………………………………… reprezentowanym przez ……………………………………………………

Więcej

Aneks do umowy o pracę 2

ANEKS DO UMOWY O PRACÊ   Niniejszy aneks zawarto  dnia ………………………… w …………………………………………. pomiędzy:…

Więcej

CV

CV Curriculm Vitae, zwany też życiorysem zawodowym jest najczęsciej załącznikiem do listu motywacyjnego. Czasem jednak pracodawca żąda napisania tylko CV, bez listu motywacyjnego. Napisanie CV jest łatwiejsze od podania. Zawiera ono najważniejsze, precyzyjnie sformułowane…

Więcej

List Motywacyjny

List motywacyjny, popularnie zwany też jako podanie o pracę, ma postać wyłącznie pisemną, jest rodzajem listu z prośbą skierowaną do urzędu, instytucji, pracodawcy. Tę formę wypowiedzi cechuje: rzeczywistość, stosowanie gotowych formuł, wyraźny schemat graficzny i określona forma…

Więcej

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

…………………………………..     (pieczątka firmowa)…

Więcej

Zaświadczenie

Zaświadczenie  …

Więcej

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu wypoczynkowego           ………………………………………………………………………..            …

Więcej

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych

…………………………, dnia…………… …………………………………………..   imię i nazwisko, stanowisko  …

Więcej

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

…………………………, dnia…………… ………………………………………………….     imię i nazwisko, stanowisko…

Więcej

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

…………………………, dnia…………… ………………………………………………….     imię i nazwisko, stanowisko…

Więcej

Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia

…………………………, dnia…………… ………………………………………………….     imię i nazwisko, stanowisko…

Więcej

Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur

UPOWAŻNIENIE POTWIERDZANIA SALD I PODPISYWANIA FAKTUR     ……………………………………………………….

Więcej

Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych

UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH   zawarta dnia ……………………………………… w ……………………………………………………… pomiędzy…

Więcej

Umowa o współpracy

UMOWA O WSPÓŁPRACY     zawarta  dnia…………………………………………. w ……………………………………………………pomiędzy…

Więcej

Umowa o współodpowiedzialności za powierzone mienie

UMOWA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE     zawarta dnia ………………………………………w ………………………………………………………..pomiędzy…

Więcej

Umowa o pracę z odpowiedzialnością materialną

…………………………    …

Więcej

Umowa o pracę na czas zastępstwa

WZÓR UMOWY O PRACÊ NA CZAS ZASTÊPSTWA     …………………………………………….. (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) ……………………………………………. (numer REGON-EKD)   ………………………………….

Więcej

Umowa menedżerska

UMOWA MENEDŻERSKA     Zawarta dnia …………………………………… w ……………………………………………….. pomiędzy Radą Nadzorczą Spółki ……………………………………………..z siedzibą w…

Więcej

Świadectwo pracy

…………………..                    ………………………….. (pracodawca oraz…

Więcej

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia          …

Więcej

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia          …

Więcej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                                 …

Więcej

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników                  ………………………………………………………………………………………………………

Więcej

Regulamin pracy

Regulamin pracy ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Więcej

Protokół ustalenia okoliczności wypadku

……………………………………………………          (nazwa pracodawcy – przedsiębiorstwa) …………………………………………………….

Więcej

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Powierzenie pracownikowi innej pracy (przeniesienie)        …

Więcej

Porozumienie zmieniające umowę o pracę 2

Porozumienie zmieniające umowę o pracę      …

Więcej

Porozumienie zmieniające umowę o pracę

…………………, dnia …………………..   POROZUMIENIE ZMIENIAJ¡CE UMOWÊ O PRACÊ   zawarte dnia …………………………………… w ………………………………………………………. pomiędzy…

Więcej

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

……………………., dnia …………………   POROZUMIENIE O ROZWI¡ZANIU UMOWY O PRACÊ   zawarte dnia ……………………………………….w ………………………………………………………………………

Więcej

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

  POLECENIE PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH     Pan(i) ………………………………………………….  zobowiązany(a) jest stawić się do pracy w dniu ……………………………. Za pracę w tym dniu otrzyma Pan(i) dzień wolny lub…

Więcej

Plan urlopów wypoczynkowych na dany rok

Wzór     ……………………………………. (nazwa komórki organizacyjnej)       PLAN URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH NA ROK …………       Lp   Imię i nazwisko   Wymiar urlopu w…

Więcej

Kwestionariusz osobowy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY     1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………….. a) nazwisko rodowe ……………………………………………….. b) imiona rodziców ……………………………………………….. c) nazwisko…

Więcej

Karta środka trwałego

(pieczęć firmy) KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO NUMER INWENTARZOWY       NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO       SYMBOL WG KRŚT ROK PRODUKCJI/BUDOWY…

Więcej

Kara upomnienia, nagany, pieniężna

Kara upomnienia, nagany, pieniężna*    …

Więcej

Dowód przyjęcia środka trwałego do używania

(piećzęć fitmy) DOWÓD  PRZYJÊCIA  ŚRODKA TRWAŁEGO  DO  UŻYWANIA   NR OT   DATA     NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO      …

Więcej

Arkusz spisu z natury środków trwałych

ARKUSZ SPISU Z NATURY ŚRODKÓW TRWAŁYCH DLA   ………………………………   NUMER ARKUSZA SPISOWEGO:           SPIS NA DZIEÑ:  …

Więcej

Aneks do umowy o pracę

ANEKS DO UMOWY O PRACÊ   Niniejszy aneks zawarto  dnia …………………………….. w …………………………………….. pomiędzy:…

Więcej