Kredyty

Pośrednictwo Kredytowe


Bank BPH SA

aby przystąpić do współpracy z Bankiem BPH S.A. Grupa GE Capital w charakterze Agenta prosimy o przygotowanie niżej wyszczególnionych dokumentów niezbędnych do zweryfikowania nowego kontrahenta i przekazanie ich do Banku po wcześniejszym spotkaniu z Menedżerem ds. Sprzedaży w Sieci Agencyjnej

 

1. Karta informacyjna oraz wniosek o nadanie dostępu do zasobów SON,

2. Kwestionariusz osobowy + ksero dowodu osob. Właściciela/li, pracownicy przestawiają tylko Kwestionariusz osobowy,

3. Aktualny wpis do ewidencji CEIDG lub KRS (tylko spółki dodatkowo przestawiają kopię umowy spółki, NIPu i REGONu),

4. Umowa rachunku bankowego lub opinia o koncie bankowym – kopia,

5. Umowa najmu/akt własności lokalu – kopia,

6. Zdjęcia lokalu (perspektywa ulicy i budynku z wejściem do lokalu – jedno zdjęcie i jedno zdjęcie wnętrza),

7. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące,

8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące,

 

UWAGA:
kserokopie wszystkich dokumentów kandydata na Agenta winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez pracownika Banku, Agenta Koordynatora lub notariusza.
Umowa agencyjna zostanie zawarta po pozytywnej weryfikacji i ukończeniu szkolenia produktowego.